Обратный звонок
Дізнатись ціну на
Дізнатись ціну
--https://podil-plaza.com.ua/2021-01-25T11:54:34+01:001.0-https://podil-plaza.com.ua/ua/2021-01-25T11:54:34+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/en/2021-01-25T11:54:37+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/cms/o_komplekse.html2021-01-25T11:54:37+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/cms/raspolozhenie.html2021-01-25T11:54:37+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/static/plan/2021-01-25T11:54:38+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/static/commercial/2021-01-25T11:54:38+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/ceny.html2021-01-25T11:54:38+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/cms/dokumenty.html2021-01-25T11:54:39+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/cms/kontakty.html2021-01-25T11:54:39+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/visualize/index.html2021-01-25T11:54:40+01:000.8-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/2021-01-25T11:54:40+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/o_komplekse.html2021-01-25T11:54:40+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/raspolozhenie.html2021-01-25T11:54:40+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/static/plan/2021-01-25T11:54:44+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_2.html2021-01-25T11:54:41+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/ceny.html2021-01-25T11:54:41+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/dokumenty.html2021-01-25T11:54:42+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/kontakty.html2021-01-25T11:54:42+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/static/commercial/2021-01-25T11:54:42+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/2021-01-25T11:54:42+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/o_komplekse.html2021-01-25T11:54:43+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/raspolozhenie.html2021-01-25T11:54:43+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/en/static/plan/2021-01-25T11:54:43+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/static/commercial/2021-01-25T11:54:43+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/ceny.html2021-01-25T11:54:44+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/dokumenty.html2021-01-25T11:54:44+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/kontakty.html2021-01-25T11:54:44+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/2021-01-25T11:54:44+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/uploadfiles/admin/catalog/podil%20plaza%20&%20residence_compressed.pdf2021-01-25T11:54:44+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_3.html2021-01-25T11:54:45+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_4.html2021-01-25T11:54:47+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_5.html2021-01-25T11:54:45+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_6.html2021-01-25T11:54:46+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_7.html2021-01-25T11:54:47+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_8.html2021-01-25T11:54:47+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_9.html2021-01-25T11:54:47+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_10.html2021-01-25T11:54:47+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_11.html2021-01-25T11:54:47+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_12.html2021-01-25T11:54:47+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_13.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_14.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_15.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_16.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_17.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_18.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_19.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_20.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_21.html2021-01-25T11:54:48+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_22.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_23.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_8.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_9.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_10.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_11.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_12.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_13.html2021-01-25T11:54:49+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_14.html2021-01-25T11:54:50+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_15.html2021-01-25T11:54:50+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_16.html2021-01-25T11:54:50+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_17.html2021-01-25T11:54:50+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_18.html2021-01-25T11:54:50+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_19.html2021-01-25T11:54:50+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_20.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_21.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_22.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/planirovki/etazh_23.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_3a.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_4a.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_5a.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_6a.html2021-01-25T11:54:51+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_7a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_8a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_9a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_10a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_11a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_12a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_13a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_14a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_15a.html2021-01-25T11:54:52+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_16a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_17a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_18a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_19a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_20a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_21a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_22a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/2_sekcija/etazh_23a.html2021-01-25T11:54:53+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_3.html2021-01-25T11:54:54+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_4.html2021-01-25T11:54:54+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_5.html2021-01-25T11:54:54+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_6.html2021-01-25T11:54:54+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_7.html2021-01-25T11:54:54+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_8.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_9.html2021-01-25T11:54:54+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_10.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_11.html2021-01-25T11:54:54+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_12.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_13.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_14.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_15.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_16.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_17.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_18.html2021-01-25T11:54:55+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_19.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_20.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_21.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_22.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/4_sekcija/4etazh_23.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_1.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_2.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_3.html2021-01-25T11:54:56+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/2021-01-25T11:54:57+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/2021-01-25T11:54:57+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/2021-01-25T11:54:57+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/mechtaete_zhit_na_podole_promo.html2021-01-25T11:54:57+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/zhelannaja_kvartira_s_rassrochkoj_do_36_mesjacev.html2021-01-25T11:54:57+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/sderzhivaem_ceny_v_grivne_po_fiksirovannomu_kursu_25_grn__1_.html2021-01-25T11:54:57+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/znizhka_v_zk_podil_plaza.html2021-01-25T11:54:57+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/garantirovannaja_skidka_na_vse_v_2020.html2021-01-25T11:54:57+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/skidki_do_15_k_chernoj_pjatnice.html2021-01-25T11:54:57+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/misticheskie_skidki_do_20_.html2021-01-25T11:54:58+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/v_zhk_podol_plaza_rezidens_osennij_cenopad_do_15.html2021-01-25T11:54:58+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/my_investiruem_v_vash_ujut_325_000_grn.html2021-01-25T11:54:58+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/luchshij_variant_dlja_cenitelej_prostranstva_.html2021-01-25T11:54:58+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/ekskljuzivnoe_predlozhenie_na_2lkomnatnye_kvartiry_tolko_etoj_osenju.html2021-01-25T11:54:58+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/prijatnye_bonusy_kazhdomu_pokupatelju_ko_dnju_stroitelja_.html2021-01-25T11:54:58+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/?p=22021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/?p=32021-01-25T11:54:58+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/agenty_po_nedvizhimosti_welcome.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/z_novim_rokom.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/vidkrijtee_medichnij_centr_abo_spalsalon.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/dvorivnevij_pidzemnij_parking.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/priemna_novina_vid_zhk__podil_plazaresidence_.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/otkryvaem_ii_ochered_.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/a_u_nas_svoja_kotelnaja_na_kryshe.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/mechtaete_zhit_na_podole.html2021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/otkrojte_spa_na_vysote.html2021-01-25T11:54:59+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/hod_stroitelstva_v_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zazhigaem_fonari.html2021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/u_zhk_podil_plaza__residence_novyj_adres.html2021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=22021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=32021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=42021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=52021-01-25T11:55:00+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=92021-01-25T11:55:01+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=112021-01-25T11:55:01+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_2.html2021-01-25T11:55:01+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_1.html2021-01-25T11:55:01+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_3.html2021-01-25T11:55:01+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/agenty_po_nedvizhimosti_welcome.html2021-01-25T11:55:01+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/z_novim_rokom.html2021-01-25T11:55:01+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/vidkrijtee_medichnij_centr_abo_spalsalon.html2021-01-25T11:55:01+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/dvorivnevij_pidzemnij_parking.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/priemna_novina_vid_zhk__podil_plazaresidence_.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/otkryvaem_ii_ochered_.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/a_u_nas_svoja_kotelnaja_na_kryshe.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/mechtaete_zhit_na_podole.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/otkrojte_spa_na_vysote.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/hod_stroitelstva_v_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/zazhigaem_fonari.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/u_zhk_podil_plaza__residence_novyj_adres.html2021-01-25T11:55:02+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=22021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=32021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=42021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=52021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=92021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=112021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_3.html2021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_4.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_5.html2021-01-25T11:55:03+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_6.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_7.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_8.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_9.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_10.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_11.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_12.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_13.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_14.html2021-01-25T11:55:04+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_15.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_16.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_17.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_18.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_19.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_20.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_21.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_22.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/1_sekcija/section1_etazh_23.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_8.html2021-01-25T11:55:05+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_9.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_10.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_11.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_12.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_13.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_14.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_15.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_16.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_17.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_18.html2021-01-25T11:55:06+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_19.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_20.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_21.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_22.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/planirovki/etazh_23.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_3a.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_4a.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_5a.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_6a.html2021-01-25T11:55:07+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_7a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_8a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_9a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_10a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_11a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_12a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_13a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_14a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_15a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_16a.html2021-01-25T11:55:08+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_17a.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_18a.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_19a.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_20a.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_21a.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_22a.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/2_sekcija/etazh_23a.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_3.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_1.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/kommercheskie_pomeschenija/k_etazh_3.html2021-01-25T11:55:09+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_3.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_4.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_5.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_6.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_7.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_8.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_9.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_10.html2021-01-25T11:55:10+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_11.html2021-01-25T11:55:11+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_12.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_13.html2021-01-25T11:55:11+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_14.html2021-01-25T11:55:11+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_15.html2021-01-25T11:55:11+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_16.html2021-01-25T11:55:11+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_17.html2021-01-25T11:55:12+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_18.html2021-01-25T11:55:12+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_19.html2021-01-25T11:55:12+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_20.html2021-01-25T11:55:12+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_21.html2021-01-25T11:55:12+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_22.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/1_sekcija/section1_etazh_23.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_8.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_9.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_10.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_11.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_12.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_13.html2021-01-25T11:55:13+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_14.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_15.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_16.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_17.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_18.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_19.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_20.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_21.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_22.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/planirovki/etazh_23.html2021-01-25T11:55:14+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_3a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_4a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_5a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_6a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_7a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_8a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_9a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_10a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_11a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_12a.html2021-01-25T11:55:15+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_13a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_14a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_15a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_16a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_17a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_18a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_19a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_20a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_21a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_22a.html2021-01-25T11:55:16+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/2_sekcija/etazh_23a.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_3.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_4.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_5.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_6.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_7.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_8.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_9.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_10.html2021-01-25T11:55:17+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_11.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_12.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_13.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_14.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_15.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_16.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_17.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_18.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_19.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_20.html2021-01-25T11:55:18+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_21.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_22.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/cms/4_sekcija/4etazh_23.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/agenty_po_nedvizhimosti_welcome.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/z_novim_rokom.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/vidkrijtee_medichnij_centr_abo_spalsalon.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/dvorivnevij_pidzemnij_parking.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/priemna_novina_vid_zhk__podil_plazaresidence_.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/otkryvaem_ii_ochered_.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/a_u_nas_svoja_kotelnaja_na_kryshe.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/mechtaete_zhit_na_podole.html2021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/otkrojte_spa_na_vysote.html2021-01-25T11:55:19+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/hod_stroitelstva_v_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/zazhigaem_fonari.html2021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/u_zhk_podil_plaza__residence_novyj_adres.html2021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/?p=22021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/?p=32021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/?p=42021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/?p=52021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/?p=92021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/novosti/?p=112021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_5.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_4.html2021-01-25T11:55:20+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_6.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_7.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_9.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_11.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_10.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_8.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_12.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_15.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_13.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_16.html2021-01-25T11:55:21+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_14.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_17.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_18.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_21.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_20.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_19.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_22.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/cms/4_sekcija/4etazh_23.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/mechtaete_zhit_na_podole_promo.html2021-01-25T11:55:22+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/zhelannaja_kvartira_s_rassrochkoj_do_36_mesjacev.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/sderzhivaem_ceny_v_grivne_po_fiksirovannomu_kursu_25_grn__1_.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/znizhka_v_zk_podil_plaza.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/garantirovannaja_skidka_na_vse_v_2020.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/skidki_do_15_k_chernoj_pjatnice.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/misticheskie_skidki_do_20_.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/v_zhk_podol_plaza_rezidens_osennij_cenopad_do_15.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/my_investiruem_v_vash_ujut_325_000_grn.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/luchshij_variant_dlja_cenitelej_prostranstva_.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/ekskljuzivnoe_predlozhenie_na_2lkomnatnye_kvartiry_tolko_etoj_osenju.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/prijatnye_bonusy_kazhdomu_pokupatelju_ko_dnju_stroitelja_.html2021-01-25T11:55:23+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/?p=22021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/en/news/akcii/?p=32021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/mechtaete_zhit_na_podole_promo.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/zhelannaja_kvartira_s_rassrochkoj_do_36_mesjacev.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/sderzhivaem_ceny_v_grivne_po_fiksirovannomu_kursu_25_grn__1_.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/znizhka_v_zk_podil_plaza.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/garantirovannaja_skidka_na_vse_v_2020.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/skidki_do_15_k_chernoj_pjatnice.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/misticheskie_skidki_do_20_.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/v_zhk_podol_plaza_rezidens_osennij_cenopad_do_15.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/my_investiruem_v_vash_ujut_325_000_grn.html2021-01-25T11:55:24+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/luchshij_variant_dlja_cenitelej_prostranstva_.html2021-01-25T11:55:25+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/ekskljuzivnoe_predlozhenie_na_2lkomnatnye_kvartiry_tolko_etoj_osenju.html2021-01-25T11:55:25+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/prijatnye_bonusy_kazhdomu_pokupatelju_ko_dnju_stroitelja_.html2021-01-25T11:55:25+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/?p=22021-01-25T11:55:25+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/akcii/?p=32021-01-25T11:55:27+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija__kvartira_vyhodnogo_dnja__specialnye_ceny_na_kvartiry_v__podil_plazaresidence_.html2021-01-25T11:55:25+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija_na_8_marta.html2021-01-25T11:55:25+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija_do_dnja_vsih_zakohanih.html2021-01-25T11:55:25+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/otlichnye_skidki_v_tatjanin_den.html2021-01-25T11:55:25+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/kompliment_k_pokupke_kvartiry.html2021-01-25T11:55:25+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija__podarok_pod_jolku_.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija__kvartira_dnja_.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/zhk_podol_plaza_rezidens_darit_skazku_i_ustraivaet_volshebnyj_novyj_god_2.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/s_11_po_31_dekabrja_2017_gl__zhk__podil_plazaresidence__darit_imeninnikam_vozmozhnost_vospolzovatsja_skidkoj.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija_l__etazh_dnja_.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija_lovi_moment.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/luchshee_predlozhenie_dlja_vashego_biznesa.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/podarok_500_000_na_novosele.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/roskoshnye_dvuhkomnatnye_kvartiry_po_unikalnoj_cene_tolko_etim_letom_.html2021-01-25T11:55:27+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/fantasticheskoe_predlozhenie_na_odnokomnatnye_kvartiry_.html2021-01-25T11:55:26+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/skidki_do_13_na_kvartiry_v_zhk_podol_plaza_rezidens_.html2021-01-25T11:55:27+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/podil_plazaresidence_darit_skidki_do_l14_.html2021-01-25T11:55:27+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/zhiloj_kompleks_podil_plazaresidense_darit__gorjachie__ceny_na_kvartiry_.html2021-01-25T11:55:27+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/novogodnie_chudesa_nachinajutsja.html2021-01-25T11:55:27+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/prijatnoe_osennee_predlozhenie_akcionnye_ceny__.html2021-01-25T11:55:27+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/z_nagodi_dnja_budivelnika_znizhka_na_gotovi_kvartiri_do_10.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/akcii/akcija_ko_dnju_zaschity_detej.html2021-01-25T11:55:27+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/foto_centralnogo_vhoda_v_kommercheskie_pomeschenija_i_ofisov_zhk_podil_plazaresidence.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/status_group_pozdravljaet_vas_s_dnem_vyshivanki.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/investicija_v_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/sertifikat.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zhelannaja_kvartira_s_rassrochkoj_do_36_mesjacev_n.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/vizualizacija_vhodnyh_grupp_3l4_sekcij.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/pozdravlenie_s_prazdnikom_pobedy.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/status_group_pozdravljaet_s_prazdnikom_vesny_i_truda.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/primite_samye_teplye_pozdravlenija_so_svetlym_i_radostnym_prazdnikom_l_pashoj.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/grafik_raboty_v_prazdnichnye_dni_easter_2020.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zhk__podil_plazaresidence__l_luchshij_vybor_kvartir_v_istoricheskom_centre_goroda.html2021-01-25T11:55:28+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/otkryvaem_prodazhu_poslednej_sekcii_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=62021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=72021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/1novosti_pro_hod_stroitelstva.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/s_dnem_zaschitnika_ukrainy.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/17_oktjabrja_s_11l00_do_13l00_priglashaem_vseh_k_nam_v_zhk_podil_plaza__residence_na_den_otkrytyh_dverejl.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/s_dnem_uchitelja_.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/oc_planovoe_povyshenie_cen.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/s_chego_nachat_remont.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/pozdravljaem_s_dnem_stroitelja.html2021-01-25T11:55:29+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/vygodnye_investicii.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/pochemu_ljudi_vybirajut_imenno_nas.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/arhitekturnyj_pamjatnik_podola.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/podol_na_ladoni_panorama_na_gorod_s_vashego_okna.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=102021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/z_1_kvitnja_planove_pidvischennja_cin_na_kvartiri_v_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/_status_group__l_golovnij_sponsor_svjatkovogo_koncertu_pianoboj_v_kievi.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/vitaemo_z_8_bereznja.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/novosti.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zhk__podil_plaza__residence__pozdravljaet_s_novim_godom.html2021-01-25T11:55:30+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zhk__podil_plaza__residence__vitae_z_rizdvom.html2021-01-25T11:55:32+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/vitaemo_zi_svjatom_svjatogo_mikolaja.html2021-01-25T11:55:31+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/u_viddili_prodazhu_zhk__podil_plaza__residence__vidbuvajutsja_spravzhnisinki_peredsvjatkovi_diva.html2021-01-25T11:55:31+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/grafik_raboty_v_prazdnichnye_dni_zhk_podol_plaza.html2021-01-25T11:55:31+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zhk__podil_plaza__residence__pozdravljaet_s_dnem_vooruzhennyh_sil_ukrainy_.html2021-01-25T11:55:31+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/informacija_dlja_pokupkiv_ta_investoriv_zhk_podil_plaza_rezidens.html2021-01-25T11:55:31+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/podil_plaza_rezidens_vitae_z_dnem_zahisnika_ukraini_ta_svjatom_pokrovi_presvjatoi_bogorodici.html2021-01-25T11:55:32+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/?p=82021-01-25T11:55:32+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/podil_plaza_rezidens_vitae_z_dnem_vchitelja_.html2021-01-25T11:55:32+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/vitaemo_z_28ju_richniceju_nezalezhnosti_ukraini.html2021-01-25T11:55:32+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zhk__podil_plaza__residence__pozdravljaet_s_dnem_gosudarstvennogo_flaga_ukrainy.html2021-01-25T11:55:32+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/uspejte_priobresti_kvartiru_po_staroj_cene.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zastrojschik_status_grupp_postojanno_rabotaet_nad_stroitelstvom_i_okruzhajuschej_sredoj.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/smi_o_nas_l_tsn.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/s_dnem_zaschity_detej_.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/status_grupp_l_sponsor_otkrytogo_chempionata_po_kikboksingu_sredi_juniorov.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/z_dnem_primirennja_pamjataemo.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/grafik_raboty_v_prazdnichnye_dni_pasha.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/vitaemo_z_velikodnem_ta_prijdeshnimi_svjatami.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/preimuschestva_pokupki_kvartiry_v_zhk_podol_plaza_rezidens.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/s_dnem_svl_nikolaja.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/darim_svoim_pokupateljam_skidku_na_kvartiry_12.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/novosti_stroitelnoj_ploschadki.html2021-01-25T11:55:33+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/predlozhenie_ot_zhilogo_kompleksa__podol_plaza__rezidens__v_period_s_01_po_30_nojabrja_2016_goda.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/otkryt_otdel_prodazh_na_obekte_stroitelstva_zhk__podil_plaza__residence_.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/panoramnoe_osteklenie_v_zhilom_komplekse_premiumlklassa_podil_plazaresidence.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/mozhno_li_kupit_i_oformit_kvartiru_na_nesovershennoletnego_rebjonka.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/forvardnye_kontrakty.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/akcija_ko_dnju_vseh_vljublennyh.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/avtonomnaja_sistema_otoplenija_v_zhk__podil_plaza__residence_l.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/pozdravljaem_vseh_zhitelej_ukrainy_s_dnem_sobornosti_s_dnem_edinenija_ukrainskih_zemel.html2021-01-25T11:55:37+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/pozdravljaem__s_velikim_prazdnikom_l_krescheniem_gospodnim.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/uvazhaemye_pokupateli_i_gosti_zhk__podil_plazaresidence_.html2021-01-25T11:55:35+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/pozdravljaem_vas_s_nastupajuschim_novym_godom_i_rozhdestvom.html2021-01-25T11:55:34+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/povyshenie_cen.html2021-01-25T11:55:35+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/zhk_podol_plaza_rezidens_darit_skazku_i_ustraivaet_volshebnyj_novyj_god.html2021-01-25T11:55:35+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/news/novosti/prazdnik_vooruzhennyh_sil_ukrainy.html2021-01-25T11:55:35+01:000.6-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/z_1_kvitnja_planove_pidvischennja_cin_na_kvartiri_v_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:35+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/_status_group__l_golovnij_sponsor_svjatkovogo_koncertu_pianoboj_v_kievi.html2021-01-25T11:55:35+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/vitaemo_z_8_bereznja.html2021-01-25T11:55:35+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/novosti.html2021-01-25T11:55:35+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/zhk__podil_plaza__residence__pozdravljaet_s_novim_godom.html2021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/zhk__podil_plaza__residence__vitae_z_rizdvom.html2021-01-25T11:55:35+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/vitaemo_zi_svjatom_svjatogo_mikolaja.html2021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/u_viddili_prodazhu_zhk__podil_plaza__residence__vidbuvajutsja_spravzhnisinki_peredsvjatkovi_diva.html2021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/grafik_raboty_v_prazdnichnye_dni_zhk_podol_plaza.html2021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/zhk__podil_plaza__residence__pozdravljaet_s_dnem_vooruzhennyh_sil_ukrainy_.html2021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/informacija_dlja_pokupkiv_ta_investoriv_zhk_podil_plaza_rezidens.html2021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/podil_plaza_rezidens_vitae_z_dnem_zahisnika_ukraini_ta_svjatom_pokrovi_presvjatoi_bogorodici.html2021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=62021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=72021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=82021-01-25T11:55:36+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/1novosti_pro_hod_stroitelstva.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/s_dnem_zaschitnika_ukrainy.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/17_oktjabrja_s_11l00_do_13l00_priglashaem_vseh_k_nam_v_zhk_podil_plaza__residence_na_den_otkrytyh_dverejl.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/s_dnem_uchitelja_.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/oc_planovoe_povyshenie_cen.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/s_chego_nachat_remont.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/pozdravljaem_s_dnem_stroitelja.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/vygodnye_investicii.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/pochemu_ljudi_vybirajut_imenno_nas.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/arhitekturnyj_pamjatnik_podola.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/podol_na_ladoni_panorama_na_gorod_s_vashego_okna.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/?p=102021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/foto_centralnogo_vhoda_v_kommercheskie_pomeschenija_i_ofisov_zhk_podil_plazaresidence.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/status_group_pozdravljaet_vas_s_dnem_vyshivanki.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/investicija_v_zhk_podil_plaza__residence.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/sertifikat.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/zhelannaja_kvartira_s_rassrochkoj_do_36_mesjacev_n.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/vizualizacija_vhodnyh_grupp_3l4_sekcij.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/pozdravlenie_s_prazdnikom_pobedy.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/status_group_pozdravljaet_s_prazdnikom_vesny_i_truda.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4-https://podil-plaza.com.ua/ua/news/novosti/primite_samye_teplye_pozdravlenija_so_svetlym_i_radostnym_prazdnikom_l_pashoj.html2021-01-25T11:55:37+01:000.4